28-5-09 Στερεότυπα του φύλου στο σχολείο και στην τηλεόραση

Στερεότυπα του φύλου στο σχολείο και στην τηλεόραση

Παρουσιάστηκε στο σεμινάριο που διοργανώθηκε από την ETUCE στις Βρυξέλλες στις 25-26 Μαΐου 2009 με θέμα: «Ευαισθητοποίηση για την ισότητα των φύλων στο επάγγελμα των εκπαιδευτικών και στην εκπαίδευση»

Παύλος Χαραμής

Πρόεδρος Κέντρου Μελετών

και Τεκμηρίωσης της ΟΛΜΕ

 

Ελένη Γλαρέντζου

Μέλος του Δ.Σ. του Κέντρου

Μελετών και Τεκμηρίωσης της ΟΛΜΕ

 

Περίληψη

Το σχολείο ως γενικευμένος εκπαιδευτικός θεσμός και το «παράλληλο σχολείο» των μέσων μαζικής επικοινωνίας (μέσων), όπως εύστοχα έχουν αυτά χαρακτηριστεί, διαμορφώνουν ένα δυναμικό κοινωνικοποιητικό πλαίσιο (πλαίσιο κοινωνικοποίησης), που ασκεί σημαντική επίδραση στα παιδιά και τους νέους. Ιδιαίτερα η τηλεόραση θεωρείται ότι επηρεάζει σε μεγαλύτερο βαθμό από ό,τι τα άλλα μέσα τις αξίες, τις στάσεις, τις αντιλήψεις και τη συμπεριφορά τους.

Η παρούσα εργασία επικεντρώνει το ενδιαφέρον της σε μια παράλληλη εξέταση της επίδρασης τόσο της τηλεόρασης όσο και του σχολείου στα νεαρά μέλη των σύγχρονων κοινωνιών σε ό,τι αφορά τα ζητήματα του φύλου. Εξετάζονται η επίδραση αυτών των δύο βασικών σύγχρονων θεσμών στη δημιουργία στερεοτύπων σχετικά με τα δύο φύλα και η συμβολή τους στη διαμόρφωση ανάλογων μορφών συμπεριφοράς. Κατόπιν παρουσιάζονται και σχολιάζονται παραδείγματα δεοντολογίας και καλών πρακτικών στον τομέα των μέσων.

Στη συνέχεια το ενδιαφέρον μετατίθεται στη δραστηριότητα που μπορεί να αναπτύξει το σχολείο, αξιοποιώντας από τη μία πλευρά την εκπαίδευση στα μέσα (media education) και ειδικά τον τηλεοπτικό αλφαβητισμό (media literacy), και από την άλλη τις σπουδές του φύλου (gender studies) και τις οπτικές της ισότητας των φύλων, για την άμβλυνση τυχόν αρνητικών επιδράσεων της τηλεόρασης σε αυτό τον τομέα. 

Για περισσότερα… εδώ

Advertisements