Το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφερόμενων Ακαδημαϊκών Μονάδων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

Το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφερόμενων Ακαδημαϊκών Μονάδων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

(European Credit Transfer System for Vocational Education and Training, ECVET)

Μία ακόμα πτυχή της δια βίου μάθησης – κατάρτισης

Ελένη Γλαρέντζου, ΚΕ.ΜΕ.ΤΕ., ΟΛΜΕ

Η ανάπτυξη ενός Ευρωπαϊκού Συστήματος Μεταφερόμενων Ακαδημαϊκών Μονάδων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (European Credit Transfer System for Vocational Education and Training, ECVET) συνδέεται άμεσα με την κινητικότητα των εργαζομένων, την οποία η συνθήκη του Μάαστριχτ πρωταρχικά ιεραρχεί στις τέσσερις ελευθερίες διακίνησης (προσώπων, κεφαλαίων, εμπορευμάτων, υπηρεσιών). Πρόκειται για ένα σύστημα μεταφοράς ακαδημαϊκών μονάδων με καθοριστικό ρόλο στην προώθηση της ευρωπαϊκής ενοποίησης, στους τομείς της εργασίας και της κατάρτισης, αλλά με όρους και συνθήκες που επιβάλλουν οι νεοφιλελεύθερης έμπνευσης πολιτικές της ΕΕ. Γι’ αυτό και οι συνδιασκέψεις της Λισαβόνας και της Κοπεγχάγης (2002) ασχολούνται με την αρχική επαγγελματική εκπαίδευση – κατάρτιση και προτείνουν ένα συγκεκριμένο ευρωπαϊκό σύστημα πιστωτικών μονάδων και στην Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση, το ECVET.

Η λεγόμενη διεθνοποίηση των επιχειρήσεων είναι το κλειδί για να κατανοήσει κανείς τη μορφή που παίρνουν οι ρυθμίσεις του ECVET. Η πρόταση για πιστωτικές μονάδες (ECVET) εντάσσεται στην πολιτική της διά βίου εκπαίδευσης, την οποία προωθεί η ΕΕ.

Διαβάστε περισσότερα … εδώ

Advertisements