17-04-2012 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ 6ο, ΤΟΥ ΑΙΡΕΤΟΥ στο ΠΥΣΔΕ Γ’ ΑΘΗΝΑΣ, ΚΟΡΔΗ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ

 Συναδέλφισσες, συνάδελφοι

Στις 11-4-2012 δημοσιεύτηκε απόφαση του ΥΠΔΒΜΘ για τοποθετήσεις 151 εκπαιδευτικών Π.Ε. που επελέγησαν ως σχολικοί σύμβουλοι σε σχολικές μονάδες:

(http://et.diavgeia.gov.gr/f/minedu/ada/%CE%924%CE%A9%CE%939-%CE%98%CE%928)
Στα «Έχοντας υπόψη» κάνει στο 1β) μνεία στο άρθρο 14 παρ. 3 του ν. 3467/2006 (ΦΕΚ 128/21-6-2006 τ.Α’), σύμφωνα με το οποίο:
3. Για την τοποθέτηση των σχολικών συμβούλων, μετά τη λήξη της θητείας τους εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 5 του ν. 1966/1991 (ΦΕΚ 147 Α΄).» , δηλ. της περίπτωσης 1α) από τα «Έχοντας υπόψη».
Σύμφωνα, όμως, με το άρθρο 29 παρ. 8 του ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71/19-5-2010τ.Α’)

διαβάστε το ενημερωτικό …..  εδώ

Advertisements