08-04-2014 Οι κεντρικές εισηγήσεις του ΚΕΜΕΤΕ στο 10ο Εκπαιδευτικό Συνέδριο της ΟΛΜΕ

Εισήγηση 1ης Ομάδας: Σύγχρονες εκπαιδευτικές πολιτικές. Η διεθνής εμπειρία (Ε.Ε., ΟΟΣΑ κ.λπ.)

Εισήγηση 2ης Ομάδας: Οι επιπτώσεις των πολιτικών της λιτότητας και των μνημονίων στην εκπαίδευση. Η περίπτωση της Ελλάδας

Εισήγηση 3ης Ομάδας: Η βαθμίδα του Λυκείου και η επιλεκτική λειτουργία στην ελληνική εκπαίδευση. Το νέο θεσμικό πλαίσιο

Εισήγηση 4ης Ομάδας: Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση, Κατάρτιση και Διά Βίου Μάθηση

Εισήγηση 5ης Ομάδας: Οι προτάσεις της ΟΛΜΕ για το Λύκειο και την Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση

Advertisements