Ενημερωτικό για την επιλογή Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου και Προϊσταμένων ΚΕΣΥ στην ΠΔΕ Αττικής

Της Πύρζα Φανής (fpyrza@gmail.com 6972137509)

αιρετού στο ΑΠΥΣΔΕ Αττικής με τις Συνεργαζόμενες Εκπαιδευτικές Κινήσεις

Σας ενημερώνουμε ότι ολοκληρώθηκε και επίσημα η διαδικασία επιλογής Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου με την έκδοση του ΦΕΚ για την πλήρη λειτουργία των ΠΕΚΕΣ και την κατάργηση των σχολικών Συμβούλων στις 15/10/2018.

Η επιλογή των ΣΕΕ έγινε βάσει της αποτίμησης των κριτηρίων επιλογής που περιγράφονται στο νόμο 4547/18, και είναι πλέον ενιαία για όλα τα στελέχη της εκπαίδευσης. Τα συνολικά μόρια κάθε υποψηφίου απαρτίζονται από τα μόρια της επιστημονικής συγκρότησης (μέγιστο 17), της διοικητικής και διδακτικής εμπειρίας (μέγιστο 14),  της προσωπικότητας και της γενικής συγκρότησης (μέγιστο 14).

Οι αιρετοί των ΣΥΝΕΚ συμμετείχαν ενεργά στη διαδικασία επιλογής ΣΕΕ, αναλαμβάνοντας την ευθύνη που τους αναλογεί ως αιρετοί εκπρόσωποι σε ένα Συμβούλιο επιλογής. Έτσι, μέσα στο πλαίσιο που περιγράφεται από τις θέσεις μας, και  θεωρώντας ότι η φωνή των συναδέλφων/ισσών πρέπει να εκπροσωπηθεί μέσα σε αυτό και να μην αρκείται σε μία παύλα (-),  συνέβαλα ενεργά στη διαμόρφωση κλίματος διαφάνειας, δημοκρατίας και αξιοκρατίας. Στη διαδικασία της συνέντευξης των υποψηφίων δεν απείχα και κατέθεσα βαθμολογία με εύρος από 6 μέχρι και 14 μονάδες. Τα κριτήρια διαμόρφωσης αυτής της βαθμολογίας, πέρα από αυτά που περιγράφονται στο νόμο, ήταν η δημοκρατική αντίληψη του υποψηφίου, η δυνατότητα συνεργασίας και επικοινωνίας με τους συναδέλφους, η δημιουργία κλίματος συνεργασίας, η ευαισθητοποίηση σε  θέματα ενταξιακής εκπαίδευσης και αποδοχής της διαφορετικότητας, η προσανατολισμένη στο μαθητή και το μάχιμο εκπαιδευτικό παιδαγωγική θεώρηση, και γενικότερα η ύπαρξη οράματος για ένα σχολείο με δημοκρατία και αλληλεγγύη, χωρίς αποκλεισμούς.

Επειδή το Υπουργείο ανακοίνωσε μόνο τα τελικά μόρια των υποψηφίων και επειδή υπήρχαν ενστάσεις που η υπηρεσία από λάθος της δεν είχε πρωτοκολλήσει, και οι οποίες εξετάστηκαν και έγιναν δεκτές κατά την διάρκεια των συνεντεύξεων, δημιουργήθηκαν αλλαγές στα σταθερά μόρια των υποψηφίων.  Έτσι κάποιος θα μπορούσε να βγάλει εσφαλμένα το συμπέρασμα ότι υπήρχε βαθμολογία στη συνέντευξη πάνω από 14 μόρια. Την αναλυτική βαθμολογία του κάθε υποψηφίου μπορείτε να τη δείτε εδώ.

Από τη διαδικασία επιλογής των Οργανωτικών Συντονιστών (θα προΐστανται στα ΠΕΚΕΣ) απείχα, γιατί πουθενά στο νόμο δεν περιγράφονται κριτήρια επιλογής. Κατέθεσα πρόταση ώστε να επιλεγούν ως οργανωτικοί συντονιστές οι πρώτοι στα μόρια από αυτούς που είχαν κάνει αίτηση για τη θέση αυτή. Η πρότασή μου δεν υιοθετήθηκε και έτσι απείχα από την περαιτέρω διαδικασία.

Θέλοντας να αποτυπωθεί με στατιστικά στοιχεία η αποτίμηση των κριτηρίων επιλογής συγκεντρωτικά για τους υποψήφιους της δευτεροβάθμιας και η συσχέτιση μεταξύ τους, υπολογίστηκε ο συντελεστής γραμμικής συσχέτισης Pearson. Από τα αποτελέσματα προκύπτει ότι δεν υπάρχει γραμμική συσχέτιση  μεταξύ της βαθμολογίας των αντικειμενικών κριτηρίων  (επιστημονική συγκρότηση & εμπειρία) και της βαθμολογίας της συνέντευξης,  με υψηλή στατιστική σημαντικότητα  [r=0.16, df=251, p<0.005].  Δηλαδή η βαθμολογία της συνέντευξης δεν ήταν μεγαλύτερη όσο μεγαλύτερη ήταν η βαθμολογία των αντικειμενικών κριτηρίων, και αντίστροφα. Αυτό αποτυπώνεται και στο παρακάτω διάγραμμα διασποράς, όπου αποτυπώνονται και οι διακυμάνσεις της βαθμολογίας. Κάθε κουκίδα αντιστοιχεί σε έναν υποψήφιο και δείχνει το βαθμό της συνέντευξης στον οριζόντιο άξονα και τον αντίστοιχο βαθμό του στα αντικειμενικά μόρια στον κάθετο άξονα.

συνεντευξη με αντικειμενικά.PNG

Επίσης δεν προκύπτει ότι υπάρχει κάποια γραμμική συσχέτιση μεταξύ των μορίων της επιστημονικής συγκρότησης και της διοικητικής και διδακτικής εμπειρίας [r=-0.14, df=251, p<0.05], πράγμα που αποτυπώνεται στο παρακάτω διάγραμμα διασποράς.

επιστημονικά με εμπειρία.PNG

Η κατανομή της συνολικής βαθμολογίας ανά κλάδο ΣΕΕ φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:

βάσεις ΣΕΕ.PNG

Τέλος, από τους 86 ΣΕΕ της Δευτεροβάθμιας, των κοινών ειδικοτήτων και της ειδικής αγωγής που έχουν τοποθετηθεί στα έξι ΠΕΚΕΣ της Αττικής, οι μισοί σχεδόν από αυτούς (41) έχουν ασκήσει καθήκοντα σχολικού Συμβούλου, ενώ το 60% από αυτούς (51) ήταν υποψήφιοι για Σύμβουλοι το 2011.

Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.)

Έχει ξεκινήσει η διαδικασία στελέχωσης των Κέντρων Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) από τις 28/9/18 με την προκήρυξη για την πλήρωση 13 θέσεων Προϊσταμένων ΚΕΣΥ στην ΠΔΕ Αττικής. Τα ΚΕΣΥ απευθύνονται και στην πρωτοβάθμια και στην δευτεροβάθμια, και ενσωματώνουν τις αρμοδιότητες των υφιστάμενων δομών ΚΕΔΔΥ (Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης), ΣΣΝ (Συμβουλευτικός Σταθμός Νέων), και ΚΕΣΥΠ (Κέντρο Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού). Σε κάθε ΚΕΣΥ θα υπάρχει ένας προϊστάμενος και ο Σύλλογος Εκπαιδευτικού Προσωπικού. Στην Αττική θα έχουμε δυο ΚΕΣΥ για κάθε ΠΕΚΕΣ.

Για τις δεκατρείς (13) θέσεις Προϊσταμένων ΚΕΣΥ στην ΠΔΕ Αττικής έγιναν εξήντα τρεις (63) αιτήσεις, από τις οποίες αρχικά δεν έγιναν δεκτές οι είκοσι (20). Οι περισσότερες αιτήσεις δεν έγιναν δεκτές (12) γιατί οι υποψήφιοι δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις για την εξειδίκευση στην ΕΑΕ, στη Συμβουλευτική και στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό. Τέσσερις από αυτούς δεν είχαν ασκήσει διδακτικά καθήκοντα για δέκα (10) έτη. Οι ενστάσεις που κατατέθηκαν από τους υποψήφιους που δεν έγιναν δεκτοί, απορρίφθηκαν όλες. Το μεγαλύτερο πρόβλημα σε αυτήν τη διαδικασία είναι ότι το Υπουργείο δεν έχει διευκρινίσει επαρκώς πώς αποδεικνύεται η εξειδίκευση, με αποτέλεσμα να στέλνει υπουργική απόφαση αφού είχαν ξεκινήσει οι διαδικασίες. Έχει ανακοινωθεί ο προσωρινός αξιολογικός πίνακας των υποψηφίων, επί του οποίου θα συζητηθούν οι ενστάσεις τη Δευτέρα 5/11/18.

Advertisements
Εικόνα

Εκλογές Υπηρεσιακών Συμβουλίων 2018

Στήλη

Μεταθέσεις εκπαιδευτικών σχολικού έτους 2018-19

Ενημερωτικό του αιρετού στο  ΚΥΣΔΕ

          Νεκτάριου Κορδή

εκλεγμένου με το ψηφοδέλτιο  των

Συνεργαζόμενων Εκπαιδευτικών Κινήσεων

 

Θέμα: Μεταθέσεις εκπαιδευτικών σχολικού έτους 2018-19

2018_11_02 kordis metatheseis

 

Εκλογές για υπηρεσιακά συμβούλια

με τους αγώνες μας συνεχίζουμε για:

 • Μαζικούς μόνιμους διορισμούς
 • Αποκατάσταση των απωλειών της τελευταίας οκταετίας, σε μισθούς και συντάξεις
 • Υπεράσπιση εργασιακών δικαιωμάτων, πλήρη εργασιακά δικαιώματα και 12μηνη σύμβαση για αναπληρωτές
 • Σχολείο δημοκρατίας και συλλογικότητας με κυρίαρχο το ρόλο του Συλλόγου
 • Δημόσιο – ποιοτικό – δωρεάν σχολείο για όλα τα παιδιά
 • Αύξηση των δαπανών για την Παιδεία
 • Ανατροπή των πολιτικών λιτότητας

Στηρίζουμε τους αιρετούς των ΣΥΝΕΚ και των συνεργαζόμενων σχημάτων για:

 • Πλήρη διαφάνεια, αντικειμενικότητα και αμεροληψία
 • Καμιά συνδιαχείριση με τη διοίκηση και τους μηχανισμούς εξουσίας
 • Ελέγχουμε, αποκαλύπτουμε και καταγγέλλουμε κάθε παρατυπία, αδιαφάνεια και αυθαιρεσία.
 • Επιδιώκουμε το δημοκρατικό έλεγχο και θεωρούμε ανακλητή τη θέση των αιρετών μας. Λογοδοτούμε στις ΓΣ ΕΛΜΕ και στις ΓΣ Προέδρων.
 • Συμπορευόμαστε με τα συνδικάτα μας, ενημερώνουμε ΟΛΜΕ και ΕΛΜΕ και προωθούμε τις θέσεις του συνδικαλιστικού κινήματος στα Υπηρεσιακά Συμβούλια.

Διεθνές και εγχώριο πολιτικό σκηνικό

Το θετικό βήμα της εξόδου από τα μνημόνια και της ελάφρυνσης του χρέους, το καλοκαίρι του 2018 συνοδεύεται από μέτρα δημοσιονομικής πειθαρχίας, πλεονάσματα και ελέγχους για τη συνέχιση των πολιτικών λιτότητας. Ταυτόχρονα, οι ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις στην ευρύτερη περιοχή, επιτείνουν τη ρευστότητα, οξύνοντας και το προσφυγικό πρόβλημα, που χρησιμοποιείται ως πρόσχημα από ακροδεξιές – εθνικιστικές δυνάμεις στην Ευρώπη και στη χώρα μας, για την αύξηση της επιρροής τους, σπέρνοντας την ξενοφοβία και το μίσος στους λαούς που έχουν γονατίσει από τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές και τη φτωχοποίηση.

Με παρόμοιο τρόπο, κόμματα της ελληνικής αντιπολίτευσης διαστρέφουν με όρους αγοραίας πατριδοκαπηλίας τη θετική προσπάθεια επίλυσης χρόνιων εθνικών ζητημάτων στα Βαλκάνια, υποδαυλίζοντας το διχασμό και αναζωπυρώνοντας την ανάπτυξη ακραίων ακροδεξιών, εθνικιστικών  και σκοταδιστικών δυνάμεων.

Ενόψει των επερχόμενων πολλαπλών εκλογικών αναμετρήσεων (Βουλευτικές – Ευρωεκλογές- Αυτοδιοικητικές) είναι αναμενόμενο ότι θα ενισχυθεί η πόλωση, καθώς διαμορφώνονται δυο κυρίαρχες λογικές, που η υπερίσχυση της μιας ή της άλλης θα κρίνει ανάλογα και τις μελλοντικές πολιτικές εξελίξεις. Η κατάσταση που διαμορφώνεται αποτελεί για τους εργαζόμενους και το συνδικαλιστικό κίνημα μια ιστορική πρόκληση,

Από τη μια, οι δυνάμεις εκείνες που βλέπουν  ότι η λήξη των μνημονίων δημιουργεί προϋποθέσεις αποτελεσματικότερων αγώνων για την ανατροπή των πολιτικών λιτότητας, ώστε να επουλωθούν τα ερείπια που άφησαν στη χώρα οι 8ετείς μνημονιακές πολιτικές, δίνοντας περιθώρια ελπίδας και ανάσας στους εργαζόμενους.

Από την άλλη,  οι κήρυκες του νεοφιλελευθερισμού με τις ακροδεξιές αποκλίσεις τους, που, επιδιώκοντας να ανακόψουν αυτήν την πορεία και να παραδώσουν τη χώρα και τους εργαζόμενους στις ορέξεις των πιο ακραίων δυνάμεων της αγοράς,  «αξιοποιούν» κομματικά κάθε «ευκαιρία», ακόμα και την τραγωδία των πυρκαγιών, για την παλινόρθωσή τους.

Κομβικός ο ρόλος του συνδικαλισμού

Για τις ΣΥΝΕΚ είναι ξεκάθαρο ότι το συνδικαλιστικό κίνημα οφείλει να ξεπεράσει γρήγορα τις παθογένειές του, ώστε να συμβάλλει στη δημιουργία προϋποθέσεων  για τη συσπείρωση των εργαζόμενων στα σωματεία, και για τη διεκδίκηση λύσεων με την ανάπτυξη μαζικών αγώνων που  μπορούν να αποτρέπουν τα αντιλαϊκά μέτρα, δημιουργώντας ρωγμές στις πολιτικές λιτότητας, μέχρι την οριστική ανατροπή τους.

Στον τομέα της εκπαίδευσης, απαιτούνται μεγάλοι ενωτικοί και συντονισμένοι αγώνες του κλάδου, απέναντι στα ανοικτά και μεγάλα ζητήματα που επηρεάζουν αρνητικά τις εργασιακές μας συνθήκες και αποτελούν προκλήσεις για την οργανωμένη παρέμβαση του συνδικαλιστικού κινήματος. Τέτοια ζητήματα αιχμής, είναι οι μαζικοί διορισμοί εκπαιδευτικών και το σύστημα πρόσληψης, τα δικαιώματα των αναπληρωτών, η αποτροπή της μείωσης των συντάξεων και η διεκδίκηση πλήρους σύνταξης στα 60 με 30 χρόνια υπηρεσίας, το μισθολόγιο και η άρση των αδικιών για τους νέους συναδέλφους, ο περιορισμός της μετακίνησης σε πάνω από δύο σχολεία, η μείωση του ωραρίου στα πριν του 2013 επίπεδα, η μείωση των μαθητών ανά τμήμα, η λειτουργία ολιγομελών τμημάτων, η αύξηση των μεταθέσεων και των αποσπάσεων, η ουσιαστική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και η στελέχωση σχολείων και υποστηρικτικών Δομών με επιστημονικό και βοηθητικό προσωπικό.

Ανοιχτή πρόκληση παραμένει επίσης, ύστερα και από την πρόταση του Υπουργείου, η δομή και το περιεχόμενο του Γενικού Λυκείου και το σύστημα πρόσβασης στην Γ/βάθμια εκπ/ση. Το εκπαιδευτικό κίνημα πρέπει να εντείνει τις  πιέσεις του, ώστε οι όποιες αλλαγές στο ΓΕΛ να είναι στην κατεύθυνση των θέσεων του κλάδου και να μην καταστρατηγούν εργασιακά και μορφωτικά δικαιώματα.

Δημοκρατία και συλλογικότητα στη βάση των διεκδικήσεών μας

Η κατάργηση της ατομικής αξιολόγησης των εκπαιδευτικών  και της εξωτερικής αξιολόγησης των σχολείων (νόμος για υποστηρικτικές δομές), είναι στην κατεύθυνση της ενίσχυσης δημοκρατίας και συλλογικότητας στο σχολείο. Ο  προγραμματισμός – αποτίμηση του εκπ/κού έργου, ως εσωτερική, δημοκρατική και συλλογική διαδικασία του Συλλόγου (8ο Συνέδριο ΟΛΜΕ), στο βαθμό που η γραφειοκρατία και οι λογικές κατηγοριοποίησης σχολείων θα αποτραπούν από τις συλλογικές – συνεργατικές διαδικασίες, είναι στην ίδια κατεύθυνση, ανατροφοδοτώντας το εκπαιδευτικό έργο.

Παράλληλα, είναι αναγκαίο να αντιπαλέψουμε την αξιολόγηση διευθυντών και υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων – μια αρνητική για την εκπαιδευτική πράξη διαδικασία – και να διεκδικήσουμε δυναμικά την κατάργηση του καθηκοντολογίου και τη θεσμοθέτηση νέου δημοκρατικού πλαισίου με κυρίαρχο το ρόλο του Συλλόγου στα θέματα λειτουργίας του σχολείου, και το διευθυντή συντονιστή, εκλεγόμενο από όλα τα μέλη του Συλλόγου.

Οι ομάδες εκπαιδευτικών σε κάθε σχολείο (θεσμός που ακουμπά σε παλιότερες θέσεις του κλάδου), και η συνεργασία σχολείων σε εκπαιδευτικές, πολιτιστικές, κοινωνικές δράσεις, μπορούν να δημιουργήσουν  κύτταρα δημοκρατίας σε κάθε σχολείο και να υπάρξει  από τα κάτω παρέμβαση των μάχιμων εκπαιδευτικών για τη βελτίωση και την αναβάθμιση του ίδιου του περιεχομένου της μάθησης και των μεθόδων διδασκαλίας. Παράλληλα όμως, συνεχίζουμε να απαιτούμε ουσιαστική Επιμόρφωση σύμφωνα με τις θέσεις της ΟΛΜΕ.

Η αναδιοργάνωση των υποστηρικτικών Δομών, με τις προϋποθέσεις που διεκδικούμε (πλήρης στελέχωσή τους, σαφήνεια στο ρόλο και το έργο τους, χρηματοδότηση, δημιουργία αναγκαίων υποδομών, χτύπημα της γραφειοκρατίας), μπορεί να διευρύνει το ρόλο και το περιεχόμενό τους, στηρίζοντας τους εκπ/κούς στο δύσκολο έργο τους.

Οι σημαντικές κατακτήσεις του κινήματος κατά την προηγούμενη τριετία (επαναπρόσληψη-αποκατάσταση διαθέσιμων,  κατάργηση ατομικής και εξωτερικής αξιολόγησης των εκπ/κών,  αυτοδίκαιης αργίας, πολιτικής επιστράτευσης, υποχρεωτικών μεταθέσεων, επαναφορά αιρετών στα πειθαρχικά συμβούλια, ξεπάγωμα μισθολογικών κλιμακίων, έγκαιρη πρόσληψη αναπληρωτών, μέτρα στήριξης της ΤΕΕ, έγκριση περισσότερων ολιγομελών, πιστοποίηση ΤΠΕ και γλωσσομάθειας μέσα στο σχολείο,  κ.α.) ανοίγουν το δρόμο για να τις διευρύνουμε με τους αγώνες μας και να μην επιτρέψουμε την κατάργησή τους και τη μετάλλαξη του  δημόσιου σχολείου σε σχολείο της αγοράς, όπως εξήγγειλε  από τη ΔΕΘ ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Σημαντικός ο ρόλος των αιρετών στα υπηρεσιακά συμβούλια

Μέσα σε αυτό το πολιτικό και εκπαιδευτικό τοπίο, οι εκλογές για την ανάδειξη των αιρετών εκπροσώπων του κλάδου στα υπηρεσιακά συμβούλια, δεν είναι τυπική γραφειοκρατική διαδικασία δημοσιοϋπαλληλικής διεκπεραίωσης. Οι αιρετοί των ΣΥΝΕΚ  θα συνεχίσουν να πρωτοστατούν για την αγωνιστική διεκδίκηση και βελτίωση των εργασιακών σχέσεων μονίμων και αναπληρωτών, για τη διασφάλιση της διαφάνειας στις υπηρεσιακές μεταβολές, ενημερώνοντας εκπαιδευτικούς, Συλλόγους διδασκόντων και ΔΣ των ΕΛΜΕ, ώστε από κοινού  με τους αιρετούς να οργανώνουν δυναμικές παρεμβάσεις του κλάδου απέναντι σε αυθαιρεσίες της διοίκησης και σε οποιαδήποτε μέτρα υποβαθμίζουν το ρόλο και τις εργασιακές συνθήκες των εκπαιδευτικών.

Είναι προφανές ότι αυτό δεν μπορεί να συμβεί με αιρετούς ανεξέλεγκτους, προσανατολισμένους στο πελατειακό σύστημα ή παράγοντες αδιαφανών μηχανισμών, ούτε βέβαια και από αιρετούς που εξαντλούν τη δράση τους στην αποχή και στην καταγγελία στα ΥΣ, απεμπολώντας επί της ουσίας την αναγκαιότητα ουσιαστικής παρέμβασής τους μαζί με τις ΕΛΜΕ, για την υπεράσπιση των συμφερόντων των εκπαιδευτικών και του κλάδου.

Οι δυνάμεις αυτές στις ΕΛΜΕ και στην ΟΛΜΕ, επιδίδονται στην απόλυτη καταστροφολογία, σε στείρα και αδιέξοδη δαιμονοποίηση της πραγματικότητας, σε απόκρυψη ή υποτίμηση κάθε κατάκτησης και θετικού βήματος,  σπέρνοντας την απογοήτευση και την παραίτηση στους συναδέλφους.

Για εμάς, η κριτική απέναντι στις ασκούμενες πολιτικές πρέπει να είναι σκληρή, χρειάζεται όμως να ακουμπά στην πραγματικότητα και να παρακινεί σε δημιουργική  δράση και θετική διεκδίκηση.  Αντιστεκόμαστε με κάθε τρόπο σε ό,τι υποβαθμίζει εργασιακά και μορφωτικά δικαιώματα, αλλά ταυτόχρονα, υπερασπιζόμαστε τις κατακτήσεις μας και όσα προάγουν την αλλαγή νοοτροπίας για τη βελτίωση του έργου μας και του δημόσιου σχολείου, σε όφελος των μαθητών/τριών  μας.

Δεν υποχωρούμε ούτε βήμα από το όραμα και τις διεκδικήσεις μας για ένα 12χρονο (+2χρονη προσχολική) δημόσιο και δωρεάν, ποιοτικό και δημοκρατικό σχολείο, που θα απαντά στις ανάγκες της κοινωνίας, των μαθητών/τριών και των εκπαιδευτικών του.

Διεκδικούμε και παλεύουμε για :

 • Αύξηση των δαπανών για την Παιδεία. Μαζικούς διορισμούς για κάλυψη όλων των πραγματικών κενών.
 • Κατάργηση ελαστικής εργασίας, πλήρη εργασιακά δικαιώματα, 12μηνη σύμβαση για αναπληρωτές.
 • Αποκατάσταση απωλειών της τελευταίας οκταετίας, σε μισθούς και συντάξεις. Άρση μισθολογικών ανισοτήτων για τους νέους συναδέλφους
 • Πλήρη σύνταξη στους  εκπ/κους  στα 60,  µε  30  χρόνια  υπηρεσίας. Καμιά μείωση κύριων, επικουρικών συντάξεων και  εφάπαξ. Καμία αύξηση ασφαλιστικών εισφορών σε εργαζόμενους.
 • Επαναφορά του ωραρίου στα επίπεδα του 2013, μείωση ωρών για υπεύθυνους εργαστηρίων.
 • Μείωση μαθητών ανά τμήμα (20 σε Γυμνάσια, ΕΠΑΛ, ΓΕΛ, 15 σε Ο.Π., 10 ανά καθηγητή στα εργαστήρια).
 • Στήριξη ολιγομελών τμημάτων Ομάδων προσανατολισμού ΓΕΛ και Τομέων και Ειδικοτήτων ΕΠΑΛ, ιδιαίτερα στις απομακρυσμένες περιοχές, διασφάλιση λειτουργίας όλων των ΕΠΑΛ.
 • Στήριξη Ειδικής Αγωγής, Καλλιτεχνικών, Μουσικών, Διαπολιτισμικών σχολείων, και της εκπαίδευσης των προσφυγόπουλων.
 • Απόδοση οργανικής θέσης σε συνδυασμό δύο σχολικών μονάδων, με 10 τουλάχιστον ώρες.
 • Συμπλήρωση ωραρίου το πολύ σε δύο σχολικές μονάδες. Οδοιπορικά μετακίνησης. Κάλυψη ωραρίου σε υποστηρικτικές δομές. ΚΑΝΕΝΑΣ καθηγητής εκτός ΠΥΣΔΕ.
 • Κατάργηση καθηκοντολόγιου Ο Σύλλογος να έχει τη συλλογική ευθύνη για την παιδαγωγική διαδικασία και τη λειτουργία του σχολείου.. Διευθυντής συντονιστής, αιρετός και ανακλητός από το Σύλλογο.
 • Όχι στην αξιολόγηση στελεχών που υλοποιεί μνημονιακές δεσμεύσεις.
 • Ουσιαστική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σύμφωνα με τις θέσεις της ΟΛΜΕ.

Για τα υπηρεσιακά συμβούλια:

 • Θεσμοθέτηση ενός νέου πλαισίου για τη συγκρότηση και τη λειτουργία Υπηρεσιακών Συμβουλίων που θα κατοχυρώνει τη διαφάνεια, την αντικειμενικότητα, τη δικαιοσύνη, τη δημοκρατική τους λειτουργία και την ανεξαρτησία τους από την εκάστοτε εξουσία, με την εκλογή και τρίτου αιρετού.
 • Μεταθέσεις και αποσπάσεις με διαφάνεια, αντικειμενικά κριτήρια και σεβασμό στις ανάγκες των εκπαιδευτικών και στα δικαιώματά τους. Άμεση επανεξέταση και διεύρυνση των κριτηρίων ένταξης των εκπαιδευτικών σε ειδικές κατηγορίες (ασθένειες).
  • Οι εκλογές για την ανάδειξη αιρετών στα Υ.Σ. να αποτελούν υπόθεση αποκλειστικά του συνδικαλιστικού κινήματος και όχι της διοίκησης.

Για μας, η προάσπιση των εργασιακών συμφερόντων των συναδέλφων/ισσών με δικαιοσύνη, αμεροληψία και διαφάνεια, είναι απαράγραπτο ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ και όχι «χάρη» ή «ευνοϊκή» εξυπηρέτηση. 

Με μαζικούς, συλλογικούς αγώνες προασπίζουμε και διευρύνουμε τα εργασιακά μας δικαιώματα και το δημόσιο σχολείο, ενάντια στις πολιτικές λιτότητας και στα νεοφιλελεύθερα σχέδια ιδιωτικοποίησης.

 

afisa_synek_ekloges18

prokirixi_synek_ekloges18

apysde18

kysde18

 

Σχετικά με τα γεγονότα σε Χίο και Λέσβο

Τις τελευταίες ημέρες παρατηρούμε ξανά την κορύφωση ενός ρατσιστικού παραληρήματος που εκδηλώνεται κυρίως σε σχέση με την εκπαίδευση των προσφυγόπουλων και την ένταξή τους στο εκπαιδευτικό σύστημα στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου. Δύο χρόνια μετά τον Οκτώβρη του 2016 και την πρώτη ένταξή τους στην εκπαίδευση σε δημόσια σχολεία της ενδοχώρας, δεν πρέπει να ξαναζήσουμε ντροπιαστικά γεγονότα όπως του Ωραιοκάστρου και του Περάματος. Η εκπαιδευτική κοινότητα έχει αποδείξει ότι αξιοποιώντας την πλούσια εμπειρία της αλλά και τα αντανακλαστικά της μπορεί να αγκαλιάσει τις πιο ευάλωτες και πολυπολιτισμικές ομάδες μαθητών βοηθώντας έμπρακτα στην απαραίτητη κοινωνική τους ένταξη.

Οι ΣΥΝΕΚ έχουμε εκφράσει την πάγια θέση μας ότι η εκπαίδευση των παιδιών προσφύγων είναι απαράγραπτο δικαίωμα και απαραίτητη προϋπόθεση για την κοινωνική τους ένταξη σε οποιαδήποτε χώρα υποδοχής. Είναι επίσης η απαραίτητη προϋπόθεση για τη διασφάλιση της ψυχικής υγείας και τη χάραξη ενός ελπιδοφόρου μέλλοντος, ιδιαίτερα για τα παιδιά αυτά που δε είναι παρά θύματα βάρβαρων και πολυετών πολέμων. Εξάλλου τα δικαιώματά τους σε ισότιμη και ποιοτική εκπαίδευση προστατεύονται από τις διεθνείς συμβάσεις για τα δικαιώματα του παιδιού και το ελληνικό Σύνταγμα. Η πολιτεία και η εκπαιδευτική κοινότητα οφείλει να τα σέβεται χωρίς διακρίσεις και να δημιουργεί τις συνθήκες προάσπισής τους.

Για να διασφαλίζονται τα μορφωτικά δικαιώματα των προσφυγόπουλων πρέπει η φοίτησή τους σε δημόσιες εκπαιδευτικές δομές να σχεδιάζεται προσεκτικά και τα βήματα που έχουν ήδη γίνει να ενισχυθούν. Η εμπειρία των δύο χρόνων απέδειξε περίτρανα ότι κανένα στοιχείο της ρητορικής του μίσους δεν επιβεβαιώθηκε. Αντιθέτως, υπάρχουν όλες οι ωφέλειες της ένταξης ενός οποιουδήποτε μαθητή στην εκπαίδευση. Η στόχευση των εκπαιδευτικών οφείλει να αφορά την ποιοτική αναβάθμιση της παρεχόμενης εκπαίδευσης.

Συγκεκριμένα, ζητάμε την επίσπευση όλων των διαδικασιών προκειμένου να στελεχωθούν επαρκώς όλες οι σχολικές μονάδες οι οποίες φιλοξενούν Δομές Υποδοχής για την Εκπαίδευση Προσφύγων. Είναι απαραίτητο να καλυφθούν οι εκπαιδευτικές ανάγκες όλων των προσφύγων σε όλες τις περιοχές της χώρας και ιδιαίτερα στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου στα οποία δεν λειτούργησαν από την αρχή ΔΥΕΠ.   Επιβάλλεται να ικανοποιηθεί το σύνολο των αιτημάτων των συλλόγων διδασκόντων  για ίδρυση και στελέχωση τάξεων υποδοχής σε όσα σχολεία φοιτούν πρόσφυγες ή υπάρχουν μαθητές που έχουν ιδιαίτερη ανάγκη υποστήριξης στην ελληνική γλώσσα.

Δυστυχώς, τις τελευταίες ημέρες, σοβαρό περιστατικό ρατσιστικού μίσους εκδηλώθηκε εντός της ΕΛΜΕ Λέσβου. Σύμφωνα με τις καταγγελίες που είδαν το φως της δημοσιότητας,  η πλειοψηφία της ΕΛΜΕ Λέσβου, που πρόσκειται στη ΔΑΚΕ, φέρεται σε συνεδρίασή της, να κατέληξε ότι ο όρος «λαθρομετανάστης» είναι δόκιμος και άρα δικαιούνται να τον χρησιμοποιούν οι καθηγητές μέλη της, και μάλιστα παρά την αντίθετη σύσταση της εισαγγελίας του Αρείου Πάγου να αποτραπεί η χρήση του όρου αυτού, όπως και κάθε όρου μειωτικού για την προσωπικότητα του ατόμου.

Στον αντίποδα αυτής της αντιεκπαιδευτικής και ρατσιστικής στάσης, βρίσκεται η καταγγελία της ΕΛΜΕ Χίου εναντίον της αυτοαποκαλούμενης «παγχιακής επιτροπής αγώνα»  που στρέφεται κατά της λειτουργίας ΔΥΕΠ εντός πέντε σχολείων της Χίου.

Είναι γεγονός ότι το τραγικό θέμα των προσφύγων, της εκπαίδευσής τους και της κοινωνικής τους ένταξης, χρησιμοποιείται από τις ακροδεξιές και νεοναζιστικές οργανώσεις επενδύοντας σε ψευδείς ειδήσεις, άγνοια και φόβο για το διαφορετικό. Καλούμε τους εκπαιδευτικούς να απομονώσουν με σθένος τις φωνές του μίσους και του ρατσισμού που στρέφονται ενάντια στον πιο αδύναμο κρίκο αυτής της κοινωνίας, τα παιδιά. Πρέπει να αντιληφθούμε ότι αν επιτρέψουμε τις επιθέσεις ενάντια στα προσφυγόπουλα, αύριο το μίσος θα φτάσει σε όλα τα παιδιά, διότι πάντα θα βρίσκονται λόγοι πάνω στους οποίους μπορούν να θεμελιωθούν οι διακρίσεις.

Καταγγέλλουμε τους ακροδεξιούς κύκλους, που καπηλευόμενοι τις αγωνίες του απλού πολίτη ενορχηστρώνουν εκδηλώσεις ρατσιστικού μίσους, ονειρεύονται φυλετικά «καθαρά» σχολεία και βαυκαλίζονται με ψευδοθεωρίες περί φυλετικής καθαρότητας και άριας ελληνικής φυλής. Κανένας άνθρωπος δεν είναι λαθραίο, κανένα παιδί δεν μπορεί να μένει εκτός εκπαιδευτικής διαδικασίας για κανένα λόγο.

Σχετικά με τις προσλήψεις αναπληρωτών

           Ενημερωτικό του αιρετού στο  ΚΥΣΔΕ

           Νεκτάριου Κορδή

εκλεγμένου με το ψηφοδέλτιο  των

Συνεργαζόμενων Εκπαιδευτικών Κινήσεων

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

Σχετικά με τις προσλήψεις αναπληρωτών σας ενημερώνουμε για τα ακόλουθα:

Συνέχεια

Σχετικά με την ανακοίνωση της ΔΑΚΕ για την Παγκόσμια Ημέρα Εκπαιδευτικού

Διαβάζοντας την ανακοίνωση της ΔΑΚΕ για την ημέρα του εκπαιδευτικού, διαπιστώνουμε για άλλη μια φορά ότι σπεύδει να ακολουθήσει την πολωτική αντιπολιτευτική τακτική του κομματικού της φορέα, με προφανή ψηφοθηρική στόχευση ενόψει των επερχόμενων  εκλογών για Αιρετούς και ΕΛΜΕ. Με τη γνωστή τακτική της διαστρέβλωσης της πραγματικότητας  και με υποκριτική διάθεση απέναντι στα πραγματικά προβλήματα, επιχειρεί μέσα από ένα επιφανειακό και πολιτικά ρηχό κείμενο,  να εγκλωβίσει την κρίση των εκπαιδευτικών, αποδίδοντας στην «τριετή διακυβέρνησης της χώρας από την Αριστερά» όλες τις κακοδαιμονίες που φόρτωσαν στη χώρα και στην εκπαίδευση   οι κυβερνήσεις των προηγούμενων δεκαετιών στις οποίες πρωταγωνιστούσε η Δεξιά.

Οι εκπαιδευτικοί δεν έχουν μνήμη χρυσόψαρου. Γνωρίζουν πολύ καλά ότι οι νεοφιλελεύθερες πολιτικές, από όποιον κι αν ασκούνται, είναι αυτές που απαξιώνουν τους εκπαιδευτικούς και το δημόσιο σχολείο, και δεν θα επιτρέψουν σε κανέναν να επιστρέψουμε στο «σκηνικό του 2013».

Η ΔΑΚΕ ανακάλυψε μόλις τώρα τη «στοχοποίηση των εκπαιδευτικών ως ενόχων για την αναποτελεσματικότητα της εκπαίδευσης», ενώ όλοι θυμόμαστε ποιοι στοχοποιούσαν εμπράκτως τους εκπαιδευτικούς με  διαθεσιμότητες, απολύσεις, «αξιολόγηση», με τον αυταρχισμό, το Πειθαρχικό και την  αυτοδίκαιη αργία, τις υποχρεωτικές μεταθέσεις και μετατάξεις, τις καταργήσεις και συγχωνεύσεις σχολείων, την ιδιωτικοποίηση και τη διάλυση της δημόσιας εκπαίδευσης. Αποσιωπά βέβαια ότι η Ν.Δ. καταψήφισε πρόσφατα στη Βουλή την απόσυρση του Π.Δ. 152/13 για την ατομική αξιολόγηση, καθώς και όλου του νομοθετικού πλαισίου για την εξωτερική αξιολόγηση των σχολείων  (ν. 3848/10, 4142/13 κλπ.), γιατί προφανώς ασπάζεται τα ιδεολογήματα περί Αριστείας, Αξιολόγησης όλων, και  περιορισμού του δημόσιου σε όφελος του ιδιωτικού τομέα.

Αναφέρεται σε «πλήρη σεβασμό των εργασιακών δικαιωμάτων των εκπαιδευτικών», με copy-paste αποσπασμάτων από κείμενα άλλων παρατάξεων, αλλά δεν την είδαμε να αντιδράσει καθόλου στις εξαγγελίες του Μητσοτάκη στη ΔΕΘ για απολύσεις όλων των συμβασιούχων, ιδιωτικοποίηση της εκπαίδευσης, «αξιολόγηση παντού», δ/ντές μάνατζερ,   «αυτονομία» σχολείων σε επιλογή διδακτικού προσωπικού και χρηματοδότηση, εξάρτηση από χορηγούς, κ.ά.

Και βέβαια, η ΔΑΚΕ δεν παίρνει θέση απέναντι στην «υπόσχεση» Μητσοτάκη ότι ως πρωθυπουργός θα καταργήσει όλους τους νόμους Μπαλτά – Φίλη – Γαβρόγλου, παρά το ότι πολλοί από αυτούς αφορούν σημαντικές κατακτήσεις του κλάδου (κατάργηση του θεσμού της διαθεσιμότητας και της αυτοδίκαιης αργίας (ν.4325/15), επιστροφή των 2500 εκπαιδευτικών σε διαθεσιμότητα, επαναφορά καταργημένων Τομέων-ειδικοτήτων στα ΤΕΕ, κατάργηση της πολιτικής επιστράτευσης των απεργών (ν.4325/15) και του Πειθαρχικού δικαίου που δεν αναγνώριζε το τεκμήριο αθωότητας στους Δημοσίους Υπαλλήλους, κατάργηση πράξης νομοθετικού περιεχομένου που ποινικοποιούσε τις κινητοποιήσεις των μαθητών (ν.4386/16),  κατάργηση του ΠΔ για τις υποχρεωτικές μεταθέσεις υπεράριθμων εκπαιδευτικών σε όλη την επικράτεια  (ν. 4351/15).κ.α.), κατάργηση ατομικής αξιολόγησης εκπαιδευτικού και εξωτερικής αξιολόγησης σχολείων, κ.ά.)

Επικεντρώνει στη δήθεν «επιβολή της λογικής της ήσσονος προσπάθειας», καλλιεργώντας την προσδοκία ενός αυταρχικού,  εξετασιοκεντρικού, ταξικού σχολείου που θα ξεχωρίζει εγκαίρως τους «Αρίστους» (Αρβανιτόπουλος) και θα πετάει απέξω όσους «δεν παίρνουν τα γράμματα». Τα μορφωτικά δικαιώματα των μαθητών/τριών και η αντιμετώπιση των εκπ/κών ανισοτήτων, είναι ψιλά γράμματα για μια παράταξη που γαλουχείται με το ιδεολόγημα της Αριστείας και έχει προ πολλού «καταρρίψει» την… πάλη των τάξεων. ΄Οσο για τη «διάπλαση ελεύθερων και υπεύθυνων πολιτών» στην οποία αναφέρεται, να της θυμίσουμε ότι αυτή δεν έχει καμία σχέση με τον εθνικιστικό, το φανατισμό, τα ιδεολογικά – θρησκευτικά στερεότυπα,  τις κοινωνικές διακρίσεις και τις νεοφιλελεύθερες ιδέες που φαίνεται ότι ασπάζεται.

Ταυτόχρονα, κλείνει το μάτι στις πιο ακραίες ακροδεξιές και εθνικιστικές αντιλήψεις που δεν έχουν καμία θέση στην εκπαίδευση, επιχειρώντας να αξιοποιήσει κομματικά το «Μακεδονικό», υποδαυλίζοντας την πόλωση και το διχασμό. Καταγγέλλει τη δήθεν «επιβολή  εθνομηδενιστικών απόψεων στην εκπαίδευση και την κοινωνία», στοχεύοντας σε αντιδραστικό πισωγύρισμα. Ο καφές με το Ζάεφ της κας Σπυράκη και τα μαθήματα περί Αρίας φυλής της σχολής Γεωργιάδη, δεν πτοούν φαίνεται την αγοραία πατριδοκαπηλία της.

Ως αυτόκλητος σωτήρας του θρησκευτικού συναισθήματος, αρνείται επί της ουσίας τον εκσυγχρονισμό του μαθήματος των Θρησκευτικών, σε μια εποχή που οι πολυπολιτισμικές τάξεις είναι αδιαμφισβήτητη πραγματικότητα. Παρουσιάζει το νέο πρόγραμμα σπουδών του μαθήματος ως «επίθεση που δέχεται η εκκλησία και οι θρησκευτικές μας πεποιθήσεις», και την ίδια στιγμή, σιωπά απέναντι στην απαράδεκτη προτροπή της Πανελλήνιας Ένωσης Θεολόγων προς τους εκπαιδευτικούς να μη διδάξουν το μάθημα των θρησκευτικών, και προς τους γονείς να μηνύσουν τους εκπαιδευτικούς που δεν συμμορφώνονται με «τις υποδείξεις» τους.

Επειδή η ανακοίνωση της ΔΑΚΕ έχει και προεκλογική σκοπιμότητα, να υπενθυμίσουμε ότι οι εκπαιδευτικοί στη συντριπτική τους πλειοψηφία, μπορούν να ξεχωρίσουν την αγάπη για την πατρίδα από την πατριδοκαπηλία, τη θρησκευτικότητα από τη θρησκοληψία, το σεβασμό στις ελευθερίες, τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ανεκτικότητα, από τα στερεότυπα και τον υφέρποντα ρατσισμό.

Τα οξυμένα εργασιακά προβλήματα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι εκπαιδευτικοί, δεν αντιμετωπίζονται με κομματικές γραμμές, με μικροπαραταξιακούς ανταγωνισμούς  και σκοταδιστικά εθνικο-θρησκευτικά ιδεολογήματα.

Αν η ΔΑΚΕ πραγματικά ενδιαφέρεται για τη λύση τους, ας αφήσει τα προσχήματα κι ας ακολουθήσει στο δρόμο του αγώνα απέναντι στις νεοφιλελεύθερες πολιτικές, για την υπεράσπιση των εργασιακών δικαιωμάτων όλων των εκπαιδευτικών και ενός δημόσιου δωρεάν δημοκρατικού και ποιοτικού σχολείου, στο οποίο κανένας μαθητής, καμιά μαθήτρια δεν θα περισσεύει.

Για το νέο σχέδιο της Γ Γενικού Λυκείου και την πρόσβαση στα ΑΕΙ

Τον Οκτώβριο του 2017 ως ΣΥΝΕΚ είχαμε διακηρύξει ότι «για μας η Παιδεία αποτελεί καθολικό ανθρώπινο δικαίωμα και κοινωνικό αγαθό. Αποτελεί υποχρέωση της Πολιτείας να παρέχει δημόσια, δωρεάν εκπαίδευση υψηλού επιπέδου, ισότιμα σε όλους και όλες, με τρόπο που να καλύπτει τις σύγχρονες μορφωτικές ανάγκες και να αντισταθμίζει τις εκπαιδευτικές ανισότητες. Οι όποιες αλλαγές αφορούν την εκπαίδευση γενικά ή το Λύκειο ειδικότερα, πρέπει να υπηρετούν τους παραπάνω στόχους, να σχεδιάζονται προσεκτικά ώστε να είναι εφαρμόσιμες, να είναι σταδιακές χωρίς αιφνιδιασμούς, και σε καμία περίπτωση να μην καταστρατηγούν τα μορφωτικά δικαιώματα των μαθητών και τα εργασιακά δικαιώματα των εκπαιδευτικών.»

Το Υπουργείο Παιδείας έδωσε στη δημοσιότητα με μεγάλη καθυστέρηση, το σχέδιο αλλαγών για το Γενικό Λύκειο και το σύστημα πρόσβασης στην Γ/θμια εκπαίδευση. Το σχέδιο αυτό, αν και αποτελεί μια βελτιωμένη πρόταση σε σχέση με τις αρχικές και τις μετέπειτα εξαγγελίες, εξακολουθεί να έχει σημαντικές αποκλίσεις τόσο από τους βασικούς άξονες των θέσεων της ΟΛΜΕ και του συνδικαλιστικού κινήματος, όσο και από τις ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας.

Σύμφωνα με τις θέσεις της ΟΛΜΕ, διεκδικούμε «Ενιαίο χαρακτήρα της γνώσης σ’ όλες τις τάξεις του Γενικού Λυκείου – ουσιαστική αποδέσμευση του Λυκείου από το σύστημα πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση – αναμόρφωση των αναλυτικών προγραμμάτων με ενίσχυση της βασικής γνώσης – απολυτήριο με ενδοσχολικές εξετάσεις και μεταβατικό διάστημα μέχρι να επιτευχθεί η ελεύθερη πρόσβαση στην Γ/θμια εκπαίδευση με πανελλαδικές εξετάσεις σε περιορισμένο αριθμό μαθημάτων.»

Αντιθέτως, στο εξαγγελθέν σχέδιο του Υπουργείου Παιδείας προβλέπεται:

«Οι βασικές γνώσεις γενικής Παιδείας να ολοκληρώνονται στη Β’ Λυκείου. Η Γ΄ Λυκείου να έχει προπαρασκευαστικό χαρακτήρα για την πρόσβαση στην Γ/θμια εκπαίδευση στην ουσία με τα τέσσερα ενδοσχολικά και πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα. Το απολυτήριο να αποκτάται με ενδοσχολικές εξετάσεις ειδικού τύπου (θέματα και εξετάσεις από καθηγητές ομάδας σχολείων, με ισχυρή συμμετοχή του προφορικού βαθμού). Ο βαθμός του απολυτηρίου να συμμετέχει με ποσοστό 10% στο βαθμό πρόσβασης για τα ΑΕΙ. Προσπάθεια ελεύθερης εισαγωγής μαθητών σε περιορισμένο αριθμό τμημάτων χαμηλής ζήτησης.»

Επικεντρώνοντας την κριτική μας στις διαφορές των παραπάνω θέσεων και στις ιδιαίτερες οικονομικές και κοινωνικο-πολιτικές συνθήκες μετά από 8 χρόνια μνημονίων, θεωρούμε ότι το εκπαιδευτικό κίνημα πρέπει να συνεχίσει τον αγώνα του για ένα Γενικό Λύκειο που θα ανταποκρίνεται στις θέσεις της ΟΛΜΕ και στις μορφωτικές ανάγκες των μαθητών/τριών του.

Σε ό,τι αφορά το προτεινόμενο σχέδιο του Υπουργείου για τη Γ΄ τάξη ΓΕΛ, αφού επισημάνουμε την αποσπασματικότητά του, στο μέτρο που δεν έχουν  ακόμη αποσαφηνιστεί οι προτεινόμενες αλλαγές στη Β΄ τάξη,  έχουμε να παρατηρήσουμε τα εξής:

 • Ο ενιαίος χαρακτήρας της γνώσης ολοκληρώνεται στη Β΄ Λυκείου (το Λύκειο θα είναι πλέον 2 τάξεις + 1 προπαρασκευαστική). Μας βρίσκει σύμφωνους η πρόθεση του Υπουργείου να μετατρέψει τη Β΄ Λυκείου σε τάξη γενικής παιδείας με ενιαίο πρόγραμμα για όλους τους μαθητές, αλλά είμαστε αντίθετοι στον εξοβελισμό της γενικής παιδείας από την Γ΄ Λυκείου.
 • Ο τωρινός, στρεβλός -κατά κοινή ομολογία- χαρακτήρας της Γ΄ Λυκείου ως παρακολούθημα της τριτοβάθμιας, νομιμοποιείται, χωρίς ισόρροπη ανάπτυξη μαθημάτων προσανατολισμού και γενικής παιδείας, ενώ την ίδια στιγμή η επανάκτηση της Γ’ Λυκείου παραμένει ανοικτό ζήτημα.
 • Για άλλη μια φορά, λείπει ο συνολικός σχεδιασμός και ο ξεκάθαρος στόχος. Τι είδους ανθρώπους  θέλουμε να διαμορφώνουμε στο σχολείο, ποια μορφωτικά εφόδια χρειάζεται να τους δίνουμε και με ποια ΑΠΣ, βιβλία, μεθόδους διδασκαλίας, αλλά και ποιες θα είναι οι μορφωτικές και οι εργασιακές επιπτώσεις των επιχειρούμενων κάθε φορά αλλαγών. Η μη παρουσίαση ενός επιστημονικά τεκμηριωμένου σχεδίου αναδόμησης της Α΄ και Β΄ τάξης ΓΕΛ, καθώς και ενός άρτια οργανωμένου Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού, θα βρει απροετοίμαστους αρκετούς μαθητές της Β΄ Λυκείου για να κάνουν τις κρίσιμες επιλογές που απαιτούνται τον ερχόμενο Ιούνιο, στερώντας τους ταυτόχρονα τη δυνατότητα να ολοκληρώσουν τις αναγκαίες γνώσεις γενικής παιδείας, που είχε σχεδιαστεί να έχουν τελειώνοντας  το Γενικό Λύκειο.
 • Το αναλυτικό πρόγραμμα όλων των τάξεων του Λυκείου και ιδιαίτερα των αυξημένων ωρών διδασκαλίας των μαθημάτων προσανατολισμού παραμένει σημαντικό και ανοιχτό ζήτημα. Αν οι αλλαγές αυτές συνοδευτούν από αύξηση της ύλης και περαιτέρω εμβάθυνση-εξειδίκευση, θα οδηγηθούμε σε ένα Λύκειο ιδιαίτερα απαιτητικό, που δεν θα περιορίσει την παραπαιδεία, ενώ αντιθέτως θα πλήξει τους μαθητές των ασθενέστερων κοινωνικών στρωμάτων. Για το λόγο αυτό, επιβάλλεται όχι μόνο να μη διογκωθεί  η ύλη, αλλά να εξορθολογιστεί, και ταυτόχρονα να αυξηθούν οι ενισχυτικές δομές για τους μαθητές/τριες.
 • Θετικό σημείο, που θα κάνει πιο λειτουργική τη Γ΄ Λυκείου, εκτιμάμε ότι είναι η κατάργηση των συντελεστών βαρύτητας, όπως και η μη υλοποίηση του σχεδίου που προέβλεπε τις πολλαπλές επιλογές στο Λύκειο.
 • Το άνοιγμα του δρόμου της ελεύθερης πρόσβασης μπορεί να λειτουργήσει επίσης θετικά, με την προϋπόθεση της ουσιαστικής λειτουργίας του Επαγγελματικού Προσανατολισμού και της Συμβουλευτικής. Πρέπει όμως να ενταχθεί σε έναν μακροπρόθεσμο σχεδιασμό σταδιακής αύξησης των σχολών ελεύθερης πρόσβασης.
 • Η συμμετοχή του απολυτηρίου -με όποιο ποσοστό- στο βαθμό πρόσβασης μπορεί να αναπαράγει εκπαιδευτικές ανισότητες, ιδιαίτερα στην περίπτωση που οι ειδικού τύπου εξετάσεις θα αυξήσουν τη δυσκολία του. Παράλληλα, ενώ φαίνεται να ισχυροποιεί τη θέση και το ρόλο του εκπαιδευτικού, θα τον φέρει αντιμέτωπο με ισχυρές πιέσεις (ιδιωτικά σχολεία, τοπικές κοινωνίες, κ.λπ.).
 • Ο υποβιβασμός της ξένης γλώσσας, καθώς περιορίζεται μόνο ως μάθημα επιλογής για τη Γ’ Λυκείου, δεν βοηθάει τη γενικότερη ξενόγλωσση παιδεία και δεν καλύπτει τις υψηλού επιπέδου ανάγκες του ειδικού μαθήματος των πανελλαδικών εξετάσεων.
 • Η συμμετοχή του μαθήματος των Θρησκευτικών στο βαθμό του απολυτηρίου χωρίς γραπτή εξέταση, την ώρα που καταργείται η Ιστορία και τα Μαθηματικά γενικής παιδείας, αφήνει ερωτηματικά, όχι μόνο για τον τρόπο πρόσβασης στις σχολές, αλλά και για το στίγμα που θέλει να αφήσει το Υπουργείο βάζοντάς το ως μάθημα γενικής παιδείας και ταυτότητας.

 

Για εμάς, η ποιοτική αναβάθμιση που έχει ανάγκη σήμερα το δημόσιο σχολείο, δεν μπορεί να λειτουργήσει χωρίς τις απαραίτητες προϋποθέσεις, που είναι:

 • Η αύξηση των δαπανών για την Παιδεία στο 5% του ΑΕΠ
 • Η θέσπιση ενιαίας 12χρονης υποχρεωτικής εκπαίδευσης (και 2χρονης προσχολικής)
 • Οι μαζικοί μόνιμοι διορισμοί και  η ουσιαστική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών
 • Η μείωση του αριθμού μαθητών στο τμήμα
 • Η επαναφορά του ωραρίου στα προ του 2013 επίπεδα
 • Ο σεβασμός στα  εργασιακά δικαιώματα των εκπαιδευτικών
 • Η συστηματική λειτουργία αντισταθμιστικών μέτρων στήριξης των μαθητών.

Καθώς το σχέδιο του Υπουργείου για την αναμόρφωσης της Γ΄ ΓΕΛ και την πρόσβαση στα ΑΕΙ θα μπει σε διαβούλευση με όλους τους κοινωνικούς φορείς, το συνδικαλιστικό κίνημα των εκπαιδευτικών θα πρέπει με τις παρεμβάσεις του να κινηθεί στη διεκδίκηση όλων των προϋποθέσεων που κατοχυρώνουν τα μορφωτικά δικαιώματα των μαθητών και τα εργασιακά των εκπαιδευτικών, δημιουργώντας σταδιακά τις συνθήκες για μια Δημόσια Δωρεάν Παιδεία υψηλού επιπέδου για όλα τα παιδιά.

2018_09_17 neo gel kai prosbasi

 

Για την αρχή της σχολικής χρονιάς 2018-19

Χαιρετίζουμε αγωνιστικά τους συναδέλφους και τις συναδέλφισσες, και ευχόμαστε υγεία, δημιουργικότητα και καλή δύναμη, καθώς ξεκινά μια νέα σχολική χρονιά.

Η φετινή χρονιά είναι μια από τις πιο ιδιαίτερες, τόσο για την εκπαίδευση, όσο και για τη χώρα μας συνολικά. Η ελληνική κοινωνία και η δημόσια εκπαίδευση βρίσκονται απέναντι σε  μεγάλες προκλήσεις. Το μεγάλο στοίχημα είναι, αν θα κάνουμε αποφασιστικά ένα βήμα ΜΠΡΟΣΤΑ, ή αν  θα περάσουμε σε ένα αντιδραστικό, σκοταδιστικό πισωγύρισμα σε όλους τους τομείς.

Καθώς η Ελλάδα μπαίνει σε μια μεταμνημονιακή περίοδο χωρίς σκληρή εποπτεία, και μετά τις φονικές πλημμύρες, τις πυρκαγιές και τις συνέπειές τους, αναδεικνύεται αντικειμενικά ότι αποφασιστικός παράγοντας που θα κρίνει τις προοδευτικές εξελίξεις και τις ανατροπές των πολιτικών λιτότητας, είναι η συμμετοχή του λαϊκού κινήματος με την οργάνωση μαζικών κινητοποιήσεων για μισθούς, προσλήψεις, εργασιακά δικαιώματα, και για την υπεράσπιση των δημόσιων αγαθών της Παιδείας, της Υγείας και της Κοινωνικής Ασφάλισης.

Μια ιδιαίτερη πλευρά της συμμετοχής του λαϊκού παράγοντα και των εκπαιδευτικών, θα είναι και η προοδευτική ψήφος στις αλλεπάλληλες εκλογικές διαδικασίες αυτής της χρονιάς, σε γενικό (εθνικές, αυτοδιοικητικές, ευρωεκλογές) και σε κλαδικό επίπεδο (αιρετοί, ΕΛΜΕ, ΟΛΜΕ).

Ιδιαίτερα στην εκπαίδευση, με το ξεκίνημα της σχολικής χρονιάς, ο κλάδος οφείλει να βρίσκεται σε ετοιμότητα για να αντιμετωπίσει βασικά ζητήματα που θα καθορίσουν τις εργασιακές συνθήκες, όπως διορισμούς, συγκρότηση μη πληθωρικών τμημάτων, έγκριση ολιγομελών, μετακινήσεις συναδέλφων σε μέχρι δύο σχολεία, κ.ά.

Μετά τις εξαγγελίες για την Γ΄ ΓΕΛ από το Υπουργείο Παιδείας, πρέπει κατ αρχάς να γίνει σοβαρή συζήτηση στον κλάδο και στο συνδικαλιστικό κίνημα. Σε μια πρώτη εκτίμηση και παρά τα επί μέρους θετικά σημεία, κύριο ζήτημα παραμένει η σύνδεση του ΓΕΛ με το σύστημα πρόσβασης, που αντικειμενικά υπονομεύει τον αυτόνομο μορφωτικό ρόλο του Λυκείου ως βαθμίδα γενικής παιδείας για όλους τους μαθητές και τις μαθήτριες.

Οι Σύλλογοι καθηγητών, στα πλαίσια υλοποίησης του νόμου περί «προγραμματισμού και αποτίμησης του εκπ/κού έργου της σχολικής μονάδας» θα πρέπει να θέσουν στόχους και δράσεις που θα βελτιώνουν και θα αναβαθμίζουν το εκπαιδευτικό έργο. Η διαδικασία αυτή, απαλλαγμένη από έξωθεν παρεμβάσεις, δεν μπορεί και δεν πρέπει να αποτυπώνεται σε γραφειοκρατικές φόρμες και κατηγοριοποιήσεις. Ο κλάδος θα πρέπει να είναι έτοιμος να αντιδράσει αγωνιστικά σε οποιαδήποτε στρέβλωση αυτής της αναγκαίας και συλλογικής παρέμβασης του Συλλόγου καθηγητών.

Με τον ανασχηματισμό της Κυβέρνησης δημιουργούνται εύλογες ανησυχίες για τη συνέχιση των θετικών βημάτων και του ρυθμού των μεταρρυθμίσεων στο χώρο της Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης. Πρέπει να περιφρουρηθούν και να διευρυνθούν οι κατακτήσεις αυτές στην κατεύθυνση της παραπέρα ενίσχυσής της.

Μέχρι το τέλος του Σεπτέμβρη, θα πρέπει να οργανωθούν μαζικές γενικές Συνελεύσεις των ΕΛΜΕ, προκειμένου να διοργανώσουμε σε συνεργασία με τα άλλα συνδικάτα αγωνιστικές παρεμβάσεις για τα μεγάλα επίδικα της χρονιάς, την ανάγκη για μαζικές προσλήψεις εκπαιδευτικών, τη μισθολογική αναβάθμιση, τα εργασιακά δικαιώματα, τη μη μείωση των συντάξεων και το μεγάλο ζήτημα της Δημόσιας εκπαίδευσης στη χώρα μας.

Για την αποτελεσματικότητα της οργάνωσης τέτοιων δράσεων, είναι αναγκαίο  να αντιμετωπιστούν χρόνιες παθογένειες και στρεβλώσεις στο  συνδικαλιστικό κίνημα. Ιδιαίτερο σημείο σε αυτή την προσπάθεια είναι να κυριαρχήσουν  οι λογικές του διαλόγου, της μαζικής συμμετοχής και της συλλογικότητας, βάζοντας στην άκρη διχαστικές, μικροπαραταξιακές αντιλήψεις.

Προς αυτή την κατεύθυνση καθοριστικό ρόλο θα παίξει η ενημέρωση και η προετοιμασία των συναδέλφων/ισσών μέσα στα σχολεία, ώστε να εξασφαλίζεται και η καλύτερη συμμετοχή όλων στις γενικές Συνελεύσεις των ΕΛΜΕ, και στις αγωνιστικές δράσεις.

Πιστεύοντας στις δυνατότητες που έχουν οι λαϊκές δυνάμεις και το συνδικαλιστικό κίνημα, θα αγωνιστούμε για να αποτελέσει αυτή η χρονιά ορόσημο προοδευτικών εξελίξεων για την πορεία και της δημόσιας εκπαίδευσης και της χώρας μας.

Με αγωνιστικούς χαιρετισμούς.

2018_09_04 nea sxoliki xronia

Ενημερωτικό για τις αιτήσεις Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου στην ΠΔΕ Αττικής

Της αιρετού στο ΑΠΥΣΔΕ Αττικής

Πύρζα Φανής (fpyrza@gmail.com 6972137509)

των Συνεργαζόμενων Εκπαιδευτικών Κινήσεων

ΣΥΝΕΚ

Σας ενημερώνουμε ότι το συμβούλιο επιλογής για τους Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου συνεδρίασε στις 11/7/2018 με θέμα την κατάρτιση των πινάκων δεκτών και μη δεκτών αιτήσεων. Κατατέθηκαν 590 αιτήσεις για 139 θέσεις που είχαν προκηρυχθεί για τα έξι ΠΕΚΕΣ της περιφέρειας Αττικής. Από αυτές οι 123 δεν έχουν γίνει δεκτές επειδή δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις σύμφωνα με τον Ν.4547/2018. Η κατανομή των θέσεων και των αιτήσεων ανά Κλάδο φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:

pinakas1

 

Για να δείτε αναλυτικά τις δεκτές αιτήσεις κατεβάστε τον πίνακα από εδώ και για τις μη δεκτές από εδώ

Οι 123 αιτήσεις δεν έγιναν δεκτές για τους λόγους που φαίνονται συγκεντρωτικά στον παρακάτω πίνακα:

pinakas2

Οι ενστάσεις των υποψηφίων κατά των πινάκων θα πρέπει να κατατεθούν στην ΠΔΕ Αττικής, μέσα σε τρεις εργάσιμες από την ανάρτησή τους, δηλαδή από 13/7/18 έως και 17/7/18 (περισσότερες πληροφορίες εδώ).

Είναι φανερό από το μέγεθος των αιτήσεων (467 δεκτές) ότι το χρονοδιάγραμμα του υπουργείου για τη μοριοδότηση των φακέλων των υποψηφίων αλλά και των συνεντεύξεων είναι ανέφικτο να υλοποιηθεί χωρίς να γίνουν λάθη στην κατάρτιση των αξιολογικών πινάκων. Επίσης στη διαδικασία των συνεντεύξεων που θα γίνει τον Αύγουστο, δεν θα μπορεί να δοθεί στους υποψήφιους ο απαραίτητος ποιοτικός χρόνος για τον καθένα. Σε περίπτωση επομένως, που το χρονοδιάγραμμα τηρηθεί απαρέγκλιτα, δεν θα είναι δυνατόν να τηρηθούν σωστά όλες οι διαδικασίες ώστε να είναι αδιάβλητες, πράγμα που θα οδηγήσει στην καταγγελία και την πιθανή ακύρωσή τους.

Τέλος επειδή οι συντονιστές εκπαιδευτικού έργου θα έχουν ένα ιδιαίτερα κρίσιμο ρόλο που θα επιδρά στη διαμόρφωση του εκπαιδευτικού έργου, στη λειτουργία των σχολείων αλλά και στο καθημερινό έργο των συναδέλφων, οι αιρετοί στα συμβούλια επιλογής οφείλουν να είναι ενεργοί και παρεμβατικοί, ώστε να διασφαλίζεται η εγκυρότητα των διαδικασιών, η διαφάνεια και η αξιοκρατία και ταυτόχρονα να διαμορφώνεται εκείνο το κλίμα και το πλαίσιο, ώστε να επιλεγούν  ως συντονιστές όσοι  έχουν πραγματικά τις δυνατότητες να ανταποκριθούν στο σύνθετο έργο τους, σε όφελος του δημόσιου σχολείου, των εκπαιδευτικών και των μαθητών/τριών.